Regulamin


Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z serwisu Dieta z Efektem dostępnego na stronie internetowej www.dietazefektem.pl


Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Administrator – podmiot, który świadczy usługę udostępniania zasobów portalu Dieta z Efektem na rzecz Użytkowników portalu www.dietazefektem.pl
2. Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.dietazefektem.pl
3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z zasobów portalu/serwisu.
4. Panel Klienta - miejsce w serwisie, w którym użytkownik może zarządzać swoimi dietami i ustawieniami konta. Dostęp do panelu klienta dla Użytkowników, którzy zakupili dowolny dostępny plan dietetyczny na www.dietazefektem.pl
6. Serwis – Platforma internetowa umieszczona pod adresem www.dietazefektem.pl skierowana do Użytkowników, świadczy usługi związane z przygotowaniem planów dietetycznych na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji.
7. Zbiór danych – wszelkie informacje zamieszczane przez Administratora oraz Użytkowników w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, komunikacja między kontami, przepisy, jadłospisy, wartości kaloryczne i odżywcze produktów i potraw), zdjęcia, grafiki oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.Postanowienia ogólne


1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zakup planu dietetycznego oraz bezpośredni wgląd i możliwość zarządzania nim po wcześniejszym zalogowaniu się do serwisu.
3. Właścicielem Serwisu www.dietazefektem.pl jest Modern Apps Mateusz Wiśnicki, NIP: 8711759048, REGON: 387980487 z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej.
3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
4. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, włącznie z programem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów, akceptującym pliki cookies i udostępniającym konto poczty e-mail.
5. Uczestnikami Serwisu są jego zarejestrowani Użytkownicy.
6. Rejestracja dostępna jest wyłącznie dla klientów Serwisu i odbywa się podczas pierwszego logowania do serwisu.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zakupu wybranego planu dietetycznego, na czas nieoznaczony.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, przerwy w działaniu Serwisu, spowodowanych awariami sprzętu lub z winy osób trzecich.
9. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi subiektywny zbiór informacji zebranych z różnych źródeł. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, doradztwa medycznego lub doradztwa dietetyczno/żywieniowego, bądź innego doradztwa. Zawarte w serwisie interpretacje, porady, dane i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych i żywieniowych. Przed zastosowaniem jakichkolwiek porad otrzymanych za pośrednictwem portalu, wymagana jest konsultacja z lekarzem.
10. Stosowanie zalecanej diety wykupionej na www.dietazefektem.pl jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu dietetycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i wykonać badania niezbędne do oceny stanu zdrowia.
12. Wszystkie dostępne dane (kaloryczność, wartości odżywcze) dotyczące produktów/przepisów są danymi sugerowanymi i mogą się nieznacznie różnić.
13. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
14. Zabrania się udostępniania dostępnych w serwisie informacji w szczególności planów żywieniowych, przepisów lub innych danych, które stanowią własność Serwisu.
15. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
16. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie.
17. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
18. Administrator posiada prawo do rozwiązania umowy przez zablokowanie i/lub usunięcie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu . Zabrania się używania wulgaryzmów w jakichkolwiek wypowiedziach w Serwisie oraz działań mogących utrudniać pracę lub destabilizować działanie Serwisu. Administrator jest uprawniony do usunięcia treści bezprawnych, propagujących przemoc, nienawiść, zawierających wulgaryzmy oraz może usunąć/ zablokować konto Użytkownika, który ww. treści zamieszcza, a także konto Użytkownika destabilizującego lub utrudniającego pracę Portalu.
19. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub podmiotu zarządzającego Serwisem.
20. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu , w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
21. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
22. Administrator posiada prawo do żądania zaprzestania działań wykonywanych przez Użytkownika, które mogą narazić Administratora na straty i godzić w jego interesy.
23. W przypadku naruszenia prawa do prywatności innego Użytkownika lub Osoby przez jakikolwiek materiał zamieszczony w serwisie, Administrator powinien zostać o tym poinformowany. Administrator wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego zaprzestania ich naruszania. W przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika, Administrator może usunąć materiał ze strony w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.Użytkownik nie posiada żadnego prawa do roszczeń względem Administratora lub/i właściciela Serwisu.
24. Administrator posiada prawo do wprowadzenia odpłatnych usług, które wykonuje na rzecz Użytkownika po wniesieniu przez niego opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
25. Adres e-mail podany w czasie rejestracji, po założeniu Konta Użytkownika zostaje dodany do bazy newsletter w chwili wyrażenia przez Użytkownika zgody.
26. Użytkownik ma prawo wypisać się z bazy newsletter w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości.
27. W momencie usunięcia/skasowania konta przez Administratora, Użytkownik traci bezpowrotnie wszelkie dane.
28. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie www.dietazefektem.pl zgodne z Regulaminem, nie może stanowić podstawy do roszczeń przeciwko Administratorowi,Serwisowi lub/i podmiotowi, który zarządza Serwisem www.dietazefektem.pl o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.
29. Użytkownikowi zabrania się publikować w serwisie www.dietazefektem.pl adresów stron internetowych, grafiki, tekstów, oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Serwisu www.dietazefektem.pl
30. Użytkownik umieszczając na koncie/profilu dane lub inne treści wyraża zgodę na dostęp do tych informacji przez innych Użytkowników oraz Administratora, oraz upoważnia Administratora do ich nieodpłatnego wykorzystania zgodnie z Regulaminem na potrzeby świadczenia usług w Serwisie. Zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
31. Użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę na publikację swoich przepisów dodanych w Serwisie innym Użytkownikom oraz na wykorzystanie przepisów przez Serwis www.dietazefektem.pl
32. Administrator zastrzega, iż koszty połączenia z Internetem oraz Użytkowaniem rzeczy, z których Użytkownik korzysta z usług Serwisu, nie obciążają Administratora.
33. Akceptacja Regulaminu jest konieczna aby korzystać z Serwisu.
34. O wszelkich nieprawidłowościach w działaniu programu, Użytkownik powinien poinformować przez wiadomość w zakładce Kontakt.
a) Sprawy Techniczne: pomoc@dietazefektem.pl
b) Kontakt/Reklamacje/Premium/Inne: kontakt@dietazefektem.pl
35. Termin realizacji indywidualnego planu żywieniowego wynosi do 14 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu w szczególnych przypadkach, o których Użytkownicy zostaną poinformowani.

Opłaty


1. Korzystanie z Serwisu www.dietazefektem.pl jest możliwe po wcześniejszym zakupie wybranego planu dietetycznego.
2. Serwis posiada możliwość zakupu diet przez Użytkownika zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przedstawiona oferta rozszerzonych funkcji Serwisu może ulec zmianie w trakcie trwania zakupionego pakietu.
2. Żadne koszty nie są naliczane bez wiedzy Użytkownika.
2. Zakup diety jest możliwy po wcześniejszym podaniu adresu e-mail oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności www.dietazefektem.pl, wybraniu odpowiedniego dla siebie pakietu, wybraniu preferowanej formy płatności i uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Płatności można dokonać używając metod:
a) płatności online za pośrednictwem systemu płatności PayU
3. Maksymalny czas oczekiwania na płatność wybranej usługi to 5 dni, od momentu zakupu.

Odpowiedzialność1. Rejestrując się w Serwisie oświadczasz ze zapoznałeś się z polityką prywatności oraz regulaminem, które w czasie korzystania z Serwisu jako Użytkownik jesteś zobligowany przestrzegać. Wszystkie zgody na przetwarzanie danych zawartych podczas rejestracji oraz zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną ofert handlowych masz prawo wycofać.
2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
4. Administrator oraz podmiot zarządzający Serwisem nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści i grafikę przekazywane i publikowane przez Użytkowników i zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo (wulgarnych, obraźliwych). Użytkownik zamieszczający treści niedozwolone może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora lub/i osoby zarządzającej Serwisem z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika materiałów w Serwisie– Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi lub/i podmiotowi zarządzającego Serwisem. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 Kodeksu Cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator lub/i podmiotu zarządzającego Serwisem poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
7. Administrator lub/i podmiotu zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowane przez Program www.dietazefektem.pl indywidualne plany dietetyczne, pomimo iż opracowywane są one w oparciu o aktualne normy i wiedzę naukową. Różnorodność funkcjonowania i budowy ludzkiego organizmu nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów.

Procedura zakupu diet1. Użytkownik ma możliwość zakupu diet z aktualnie dostępnych pakietów, nie ma możliwości zmiany pakietu po jego zakupie.
2. Dieta może zostać opłaca za pomocą dostępnych metod płatności, wymienionych w sekcji Opłaty i tylko te metody płatności są akceptowalną formą płatności w Systemie.
3. Maksymalny czas oczekiwania na płatność to 5 dni roboczych od momentu zakupu. W przypadku braku otrzymania opłaty za wybrany pakiet, lub jej częściowy brak zlecenie zostanie anulowane.
4. System automatycznie wyśle na podany przez Użytkownika mail informację o statusie zamówienia.
5. Po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzyma wiadomość na wskazany adres email z informacjami na temat zlecenia, statusem płatności, dalszą instrukcją oraz ankietą.
6. Użytkownika ma obowiązek maksymalnie 3 dni od otrzymania wiadomości wypełnić obowiązkowe pola w ankiecie oraz zatwierdzić.
7. Data zatwierdzenia ankiety jest datą początku rozpoczęcia realizacji zamówienia, który nie powinno potrwać dłużej niż 3-4 dni robocze.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia czasu realizacji, gdzie Użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji.
9. Użytkownik gotową dietę otrzyma w wersji elektronicznej (.pdf), na adres podany podczas składania zamówienia oraz na swoje Konto w Serwisie po wcześniejszej rejestracji.
10. Dieta obejmuje plan żywieniowy na określony okres przygotowany na podstawie otrzymanych danych w ankiecie przez Użytkownika. Dieta zawiera określoną w ofercie liczbę posiłków zgodnie z wskazanymi preferencjami Użytkownika, które określa w ankiecie. Każdy opracowany posiłek zawiera obszerne komentarze dietetyka, listę produktów oraz opis przygotowania, a także listę zakupów.
11. Dieta zostaje opracowana na okres zgodnie z wybranym pakietem, zła interpretacja oferty przez Użytkownika nie stanowi podstaw do roszczeń wobec Administratora w momencie podjęcia realizacji zamówienia przez Administratora.
12. Pakiet oferujący nowy plan po upływie określonym w ofercie jest przygotowywany na podstawie przekazanych drogą e-mail postępów Użytkownika nie później niż 7 dni przed upływem wyznaczonego terminu, który rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszego planu dietetycznego.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu na realizację nowego planu dietetycznego.
14. Brak wymaganych informacji od Użytkownika w określonym terminie o którym mowa w punkcie 12 skutkować będzie otrzymaniem nowego planu na podstawie informacji przesłanych w ankiecie. Skutkować to może również otrzymaniem posiłków które zostały opracowane i przesłanie w pierwszym planie dietetycznym.

Procedura reklamacyjna zakupu diet1. Użytkownik posiada prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora bądź są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Użytkownik posiada możliwość zgłoszenia reklamacji i/lub odstąpienia od umowy w terminie 2 dni, od dnia następnego, po zakupie dowolnego pakietu diety, ale przed wypełnieniem i odesłaniem ankiety.
3. Podczas składania reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, login, adres do korespondencji, rodzaj zakupionego pakietu diety oraz przyczynę rezygnacji. Reklamacje należy przesłać na kontakt@dietazefektem.pl
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od dnia następnego, w którym zgłoszenie zostało dostarczone do Usługodawcy (Administratora).
5. Administrator posiada prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu www.dietazefektem.pl oraz wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Konta Użytkownika.
6. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji do Administratora Serwisu w formie elektronicznej przesłanej na adres, podany na stronie www.dietazefektem.pl.
7. Odpowiedź reklamacyjna wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik wskazał inny adres e-mail, na który Administrator ma wysłać odpowiedź.

Procedura zamknięcia konta1. Użytkownik ma prawo do zamknięcia przez Administratora swojego Konta w Serwisie, wysyłając odpowiednią informację na wskazany do kontaktu e-mail.
2. Zamknięcie konta jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych osobowych Użytkownika, danych przechowywanych na potrzeby prawidłowego działania Serwisu.
3. Administrator zobowiązany jest w ciągu 14 dni od momentu przesłania formularza do usunięcia konta.
4. Usunięcie Konta wiążę się z cofnięciem dostępu do usługi jakie świadczy Serwis, zarówno darmowych jak i tych płatnych. Administrator zastrzega sobie prawo do roszczeń względem utraty dostępu do wszystkich funkcji tych darmowych jak i płatnych wynikających z usunięcia danych Użytkownika

Przepisy końcowe
1. Administrator posiada prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny
2. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.dietazefektem.pl przez czas nieokreślony.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dietazefektem.pl
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie,Administrator zobowiązany jest do poinformowania Użytkowników przez portal www.dietazefektem.pl
4. Warunkiem dalszego korzystania z portalu www.dietazefektem.pl jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu wraz z wprowadzonymi zmianami. Użytkownik składa oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia” . Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. Brak akceptacji zmian w Regulaminie oznacza, że Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co może być równoznaczne z zablokowaniem Konta, a w dalszym terminie może prowadzić do usunięcia Konta Użytkownika.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony